Siirry sisältöön

Fångst ovan mark

I skärgården är en hund och en lövblåsare inom många områden den effektivaste metoden för att eliminera mink. Denna fångstmetod går ut på att en grupp jägare tar sig från holme till holme med båt och låter en hund leta efter minkar som vistas på holmarna. När hunden lokaliserar ett djur som ligger och trycker under en sten, börjar en av de medverkande personerna driva ut djuret ur håligheten med lövblåsaren medan de övriga gör sig redo att skjuta. Genom att blåsa in luft i stenröset får man minken att komma ut ur sitt gömställe och bli åtkomligt för skyttarna.

Två jägare och två hundar på en stenig strand. En av personerna har ett vapen i handen och den andra bär en lövblåsare på ryggen.
Vid fångst ovan mark av mink spelar en lövblåsare och kunniga hundar en avgörande roll.

Vilken hundras som helst kan i princip användas vid fångst ovan mark. De holmar som är av betydelse när det gäller eliminering av mink är vanligen små, så det är inte särskilt viktigt att hunden kan arbeta på längre avstånd från sin ägare. Av avgörande betydelse är istället att hunden arbetar rutinmässigt. En hund som har stor erfarenhet av minkfångst vet vad man letar efter på holmarna och fångsten är därigenom effektiv.

En viktig egenskap är att hunden kan lokalisera minken noga, så att lövblåsaren kan riktas mot rätt objekt. I stora stenrösen måste hunden kunna markera minkens tillhåll exakt, så att man kan rikta lövblåsaren mot rätt ställe. I arbetet med att eliminera mink testar man hunden i situationer där minken rymmer från sitt första tillhåll och simmar till någon av de närbelägna holmarna. De effektivaste hundarna klarar av att avgöra i vilken riktning minken simmar, simma efter och sedan lokalisera djuret på följande holme.

Miljön är av avgörande betydelse vid fångst ovan mark av mink. Fångst ovan mark med hjälp av lövblåsare är effektivt i Skärgårdshavet men inte nödvändigtvis i Kvarken; i Kvarken hittar minken bland de stora stenrösena sådana gömställen som inte ens lövblåsarens effekt räcker till för.

Särskilt försiktighet bör vid fångst ovan mark iakttas på sådana områden där det finns uttrar. Utgående från senaste observationer har antalet uttrar ökat åtminstone i skärgårdsområdena. Innan man förbereder sig för skottavlossning bör man försöka kontrollera att inga andra djur gömmer sig i närheten. Också i själva skottavlossningsögonblicket bör man försäkra sig om att det djur som kommer ut ur hålan de facto är en mink.

Den person som avlivar minken ska ha ett lämpligt och tillräckligt effektivt vapen samt tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna avliva minken smärtfritt.

Övriga djurs fredningstider under fortplantningstiden bör beaktas vid fångsten

Jägaren bör handla ansvarsfullt och som regel använda okopplade hundar vid fångst av mink endast utanför fortplantningstiden (1.8–30.4). Användning av okopplade jakthundar under fortplantningstiden förutsätter alltid att det är frågan om en hund som skolats uttryckligen för jakt på måldjurarten. Dessutom förutsätter det särskilt övervägande från fall till fall, för att säkra att andra djurarter inte störs eller skadas. Hunden kan ledas mot ett färskt spår exempelvis med hjälp av synobservationer eller annan information som tyder på att en mink gömmer sig i närheten.

Vid fångst av mink ovan mark uppstår i praktiken så gott som aldrig situationer där fångsten till arbetssättet skulle motsvara jakt med drivande hund. Bestämmelserna i 51 § i jaktlagen innebär sålunda för ingen hundras del något hinder när det gäller att använda hunden för fångst av mink. Jägaren kan dock bryta mot bestämmelserna i jakt- eller naturvårdslagen om hunden av ren oförsiktighet tillåts vara okopplad under fortplantningstiden och på det sättet kan störa eller döda andra djurarter.