Siirry sisältöön

Skärgårdsobservation

I skärgårdshavet har mårdhundar i stor omfattning försetts med GPS-sändare, varvid man har fått uppgifter om hur de rör sig. En mårdhund som försågs med sändare i Vänö skärgård år 2014 visade att individer av arten har förmåga att simma och röra sig över stora områden, bland annat under fåglarnas häckningstid. Efter det har man i synnerhet inom projektet SOTKA-främmande rovdjur försett flera mårdhundsindivider med sändare, vilket har genererat värdefull information om mårdhundens beteende i skärgården.

Kartan.
Positionsdata för 19 olika mårdhundsindivider som försetts med sändare under projektet Sotka-främmande rovdjur.

Små hemområden möjliga

Mårdhundarnas hemområden i skärgården kan vara mycket små. Till små öar tar de sig ut på vintern över isen. Havsområdena begränsar hemområdet, och mårdhundarna blir på sätt och vis fångar i sin livsmiljö. Det är långa avstånd att simma, vilket gör att det inte är lätt att ta sig bort.

De mårdindivider som observerades inom projektet SOTKA-främmande rovdjur, vilka hade sina hemområden i små ögrupper (öar med minst en positionsnotering), hade hemområden på 25–180 hektar. Mårdhundarnas hemområden var minst i Tunnhamn, där en hona med ungar vistades inom ett område med endast fyra öar.

Kartan
En ung hona i Tunnhamn skärgård hade ett hemområde på endast 25 hektar.

En hona i Jungfruskär hade ett hemområde på cirka 70 hektar. Denna individs rörelser på den 120 hektar stora ön begränsades av ett mårdhundspar som hade sitt hemområde på öns norra del. Det andra parets existens förutsågs utifrån GPS-data, och bekräftades när fångst bedrevs i området våren 2021. Under observationsperioden inriktades inte fångst på ovan nämnda individer.

Kartan
Hemområdet för en mårdhundshona (blå bollar) på Jungfruskär var cirka 70 hektar. Den norra delen av ön var upptagen av ett annat mårdhundspar.

I Bolax skärgård var mårdhundsindividernas hemområde cirka 180 hektar stora. Hemområdet skulle vara cirka 250 hektar stort om man räknar med den areal som användes vintern 2020–2021 när havet var istäckt.

Korta simturer vanliga

Det är mycket vanligt att mårdhundar simmar, såväl de som lever på större öar som de som lever i en ögrupp. Över 500 meter långa simsträckor dokumenterades emellertid inte under projektet. En mårdhund på Vänö i Skärgårdshavet som tidigare var sändarförsedd konstaterades en gång ha simmat 900 meter. Det handlade om en hane som hade blivit ensam, och uppenbarligen hade behov att hitta en ny partner.

I Tunnhamn skulle simsträckan från ögruppen vara över en kilometer. Ingen av de honor som observerades i området (2019–2020) gav sig iväg på en så lång simtur. Inom projektet kunde man konstatera att det i området hade bildats en population bestående av fem reproduktiva par, och tätheten var över 100 individer/1 000 landhektar.

Kartan
Simavstånden från ögruppen Tunnhamn var över 1 km i alla riktningar. I kombination med näringsresurserna i gynnsamma livsmiljöer är detta sannolikt orsaken till att mårdhundstätheterna i ögruppen blev stora.

Kartläggningen visar att långa simturer är sällsynta. Detta leder lätt till att mårdhundstätheterna kan bli stora i isolerade ögrupper. Ögruppen Jungfruskär är mer isolerad än Tunnhamn, och där konstaterades mårdhundstammen vara tät.

Rörelser på is

Isarna har konstaterats vara en viktig faktor när det gäller mårdhundstammens utbredning. Under Sotka-projektet framkom isläget eller frånvaron av isar tydligt när det gällde mårdhundens utbredning. På havsisen rör sig mårdhundar snabbt från en plats till en annan. Särskilt gynnsam tid för mårdhundarnas utbredning är februari-mars, då de aktiverar sig och blir rörliga. När isen är snöfri, eller snön är mycket tätt packad, kan mårdhundar lätt röra sig över 10 kilometer under en natt.

Rörelserna hos mårdhundsparet i Bolax illustrerar tydligt hur mårdhunden rör sig på is. När isen lade sig (7.2.2021) vandrade mårdhundparet iväg söderut, men återvände slutligen till det bekanta hemområdet i inre skärgården. En vandring av motsvarande omfattning vintertid är vanlig i synnerhet vid varmt väder och tunt snötäcke. I skärgården är det ändå främst isläget som inverkar på rörelserna. Mårdhundarnas utbredning underlättas om det finns stora istäckta områden. Å andra sidan återvänder individer som har etablerat sig i ett hemområde åtminstone i viss utsträckning gärna till sedan tidigare bekanta hemområden.

Kartan.
Rörelserna för mårdhundparet i Bolax under vintern (7.2–22.3.2021, röda bollar) visar tydligt hur isarna möjliggjorde mårdhundarnas omfattande rörelser i skärgården under vintern.

Situationen påverkas också av farlederna i skärgården. Det är svårt för mårdhundarna att ta sig över farleder som hålls öppna. Under isfattiga vintrar hålls stora farledsområden öppna, vilket förhindrar mårdhundarnas utbredning.

Rörelser under fåglarnas häckningstid

Det finns ytterst lite information om mårdhundarnas rörelser under fåglarnas häckningstid (1.5–30.7). Under projektet observerades hur mårdhundarna rörde sig under den tidsperioden.

Projektets enda mårdhundspar hade sitt hemområde på Hamnholmen, och paret observerades hela sommaren. Paret hade fem ungar, vilket konstaterades våren 2021. Parets rörelser på ön var intensiva och i synnerhet i slutet av juni ökade rörelserna också för hanen, som skötte ungarna. Innan dess, när ungarna fortfarande var små, var det mindre rörelse.

Kartan
Mårdhundsparets rörelser på Hamnholmen 1.7–30.8.2021.

Det bör observeras att i synnerhet skärgårdsarter som häckar sent, såsom svärtan, råkade ut för mårdhundarnas predation när rörelserna ökade senare under sommaren.