Siirry sisältöön

Projektet Helmi-främmande rovdjur

De invasiva främmande arterna mink och mårdhund utgör ett allvarligt hot mot Finlands sjöfågelstammar. För att skydda sjöfåglarna genomför Finlands viltcentral och Forststyrelsen avlägsnande av främmande rovdjur på 72 av Finlands viktigaste sjöfågelobjekt.

Projektet Helmi-främmande rovdjur är en del av det omfattande Livsmiljöprogrammet Helmi (ym.fi).  Målet med fångstarbetet är att med hjälp av utbildade fångstgrupper effektivisera fångsten av främmande rovdjur till en sådan nivå som gör att stammarna av främmande rovdjur minskar och sjöfåglarnas ungproduktion ökar.

Helmi-ohjelman logo

Förvaltningsområdena, på vilka fångsten genomförs, är belägna runt om i Finland. Finlands viltcentrals 42 objekt ligger på det finländska fastlandet och sydkusten. På dessa fångstobjekt finns många sjöar som är värdefulla för sjöfågellivet, såsom Siikalahti i Parikkala (utinaturen.fi). Forststyrelsens 30 fångstobjekt är belägna på den finländska västkusten. De omfattar stora områden som förvaltas av Forststyrelsen. Bland objekten finns särskilt viktiga fågelvikar, såsom Limingoviken i Uleåborg (utinaturen.fi). Förhållandena på fångstobjekten är mycket varierande, vilket innebär en utmaning när det gäller att hitta de bästa fångstmetoderna för varje enskilt objekt.

Kunniga fångstmän/-kvinnor behövs

En lyckad fångst av främmande rovdjur förutsätter framför allt arbetsinsats och engagemang av kunniga fångstmän/-kvinnor i fångstarbetet. Projektets mål är att i det egna området hitta fångstmän/-kvinnor som är motiverade att delta i naturvård och har en önskan om att bidra till förbättrandet av fågelbeståndets häckningsförutsättningar på de utvalda objekten.

Fångstmännen/-kvinnorna betalas ersättning för det fångstarbete de utför på objektområdet och som stöd för arbetet erbjuds fångstutrustning. Tillsammans med jaktvårdsföreningarna i områdena bedrivs samarbete för utvecklingen av fångstarbetet. Genom att sprida information strävar man efter att öka den allmänna kännedomen om de fördelar fångsten av främmande rovdjur har för naturen.

Omfattande finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fångsten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro. Finlands viltcentrals andel av finansieringen är cirka 2,6 miljoner och Forststyrelsens 1,7 miljoner euro. Miljöministeriets andel täcker i första hand fångstredskap och ersättningar, jord- och skogsbruksministeriet finansierar bland annat verkställande personal till Finlands viltcentral och Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster.

Projektet startade i maj 2021 och finansieringen är beviljad fram till utgången av 2023. Projektet har fått en fortsättning, och ska pågå till utgången av 2024. Med fortsättningen som inleds vid årsskiftet säkras den nuvarande rovdjursjakten och vidareutvecklas verksamheten utifrån årets resultat.

Målet med fångsten är att stärka de endemiska arterna

Projektet Helmi-främmande rovdjur stöder tillsammans med Helmi-programmets övriga åtgärder sjöfågelbeståndets återhämtning. Många åtgärder inom restaurering av livsmiljöer blir ofullbordade om man inte avlägsnar de rikligt förekommande främmande rovdjuren. Avlägsnandet av predationstrycket från mink och mårdhund har sannolikt positiva effekter också på den övriga ursprungsfaunan, såsom groddjuren. Eftersom återhämtningen för många arter tar åratal, måste fångstarbetet vara långsiktigt och kontinuerligt.

Kontaktuppgifter

För projektet har åtta visstidsanställda planerare anlitats. Kari Karhula verkar som projektchef vid Finlands viltcentral och fem planerare verksamma inom projektet, på Forststyrelsen är projektchef Mikko Toivola och tre planerare verksamma inom projektet.

Finlands viltcentral

  • Kari Karhula, projektchef, tfn 029 431 2277, kari.karhula@riista.fi
  • Ilkka Järvinen, tfn 029 431 2286, ilkka.jarvinen@riista.fi
  • Jussi Ruskeala, tfn 029 431 2243, jussi.ruskeala@riista.fi
  • Jyri Mononen, tfn 029 431 2128, jyri.mononen@riista.fi
  • Tomi Nevalainen, tfn 029 431 2224, tomi.nevalainen@riista.fi
  • Veijo Kröger, tfn 029 431 2296, veijo.kroger@riista.fi

Forststyrelsen

  • Mikko Toivola, projektchef, tfn 040 193 5947, mikko.toivola@metsa.fi
  • Harri Forsten, tfn 040 664 5704, harri.forsten@metsa.fi
  • Teppo Kakkonen, tfn 040 631 5462, teppo.kakkonen@metsa.fi
  • Thomas Hagström, tfn 040 503 7873, thomas.hagstrom@metsa.fi

I tidningen Jägaren på nätet kan du läsa presentationer av planerare (jagarentidningen.fi) och projektchefer (jagarentidningen.fi). I samma nummer av tidningen kan du också läsa om logiken i jakten på de främmande rovdjuren (jagarentidningen.fi). Det är dags att flytta fokus från jakt till fångst i naturvårdande syfte.