Siirry sisältöön

Projektet SOTKA-främmande rovdjur

Häckningsro genom rovdjursfångst

Inom SOTKA-projektet för eliminering av främmande rovdjur (2020–2021), vilket koordineras av Finlands viltcentral, utvecklas effektiva metoder för att avlägsna främmande rovdjur ur naturen. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och består av delprojekt som koncentrerar sig på fastlandet eller skärgården. Inom delprojekten utvecklar man sådana fångstmetoder som bäst lämpar sig för dessa båda verksamhetsmiljöer. Åtgärderna riktas mot värdefulla fågelområden där de främmande rovdjuren försvårar eller förhindrar fåglarnas häckning.

Logotyp för projektet SOTKA-främmande rovdjur

Fångst över gränserna

Samarbetet mellan viltcentralen, jaktvårdsföreningarna och jaktföreningarna har haft en central betydelse från första början. Målsättningen har varit att låta de grupper som arbetar med fångst av främmande rovdjur röra sig över jaktföreningarnas ”gränser” i omfattande utsträckning, för att på det sättet göra fångsten av främmande rovdjur i elimineringsområdet möjligast effektiv.

Grupper för effektiverad fångst på fastlandet

På fastlandet utvecklas en fångstmodell som utgår ifrån grupper specialiserade på fångst av främmande rovdjur. För projektet valdes tre jaktvårdsföreningar ut, vilka alla tillsatte en egen grupp för effektiverad fångst av främmande rovdjur. Grupperna består av personer inom jaktvårdsföreningarnas områden som är kapabla att på yrkesnivå genomföra fångst av främmande rovdjur.

Jägarna har den kompetens som behövs och sådana hundar som lämpar sig för avlägsnande av främmande rovdjur. Grupperna har skolats med avseende på gemensamma verksamhetssätt och spelregler för fångsten. Främmande rovdjur fångas i områden som ligger i omedelbar närhet av fågelområden samt inom en radie på cirka 2 kilometer från fågelvatten. Syftet är att hålla de främmande rovdjuren borta från sjöfåglarnas häckningsmiljöer.

Fångstverksamheten inom delprojektet på fastlandet kom igång under hösten 2020 och nu under våren 2021 förväntar man sig kunna samla in erfarenheter från arbetet.

I skärgården skyddas värdefulla fågelområden

I det delprojekt av projektet för eliminering av främmande rovdjur som genomförs i skärgården bygger yrkesmässigt arbetande smårovdjursjägare upp fångstområdeshelheter för vilka man gör kartläggningsfångster och skötselplaner, i syfte att hålla främmande rovdjur borta från området. På basis av skötselplanerna kan kostnaderna för fortlöpande fångst beräknas.

Avlägsnandet av främmande rovdjur koncentreras till sådana ställen i skärgården som är värdefulla med tanke på fågelarterna. För genomförandet av fångsten gör man upp samarbetsavtal med lokala jaktföreningar. Viktigt är att hitta nya kompetenta personer för fångst i skärgårdsmiljö som har hundar som specialskolats för fångst av mink och mårdhund. För att effektivera fångsten används även mårdhundar med GPS-halsband som hjälp.

Den del av projektet som berör skärgården genomförs i samarbete med föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry (SLHSY) och Natur- och viltvårdsstiftelsen. SLHSY koncentrerar sin verksamhet på Egentliga Finlands skärgård, medan Natur- och viltvårdstiftelsens verksamhet har sitt kärnområde i Västra Nylands skärgård.

Skärgården fri från främmande rovdjur – broschyr (PDF)