Siirry sisältöön

Pyynnin tehon seuranta

Tehostetulla pyynnillä saadaan parhaimmillaan luotua paikallinen supikoiratyhjiö. Paikallisten tyhjiöiden laajentamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan joka vuosi jatkuvaa tehopyyntiä ja yhteistyötä metsästysseurojen välillä. Supikoirahavaintojen ja saaliin määrän vähenemistä voidaan havaita, kun pyyntialueet ovat riittävän laajoja ja jahtiin osallistuu useita pyytäjiä. Yhtä lailla vuoden tauko pyynnissä johtaa helposti takaisin lähtötilanteeseen.

Mantereen supikoiran pyynnillä tulee pyrkiä laaja-alaiseen kannan vähentämiseen. Suurin pyyntiteho kannattaa kohdistaa hyvien lintuvesien ympäristöön, jotta supikoiranpyynnistä saatava elinympäristöhyöty on mahdollisimman suuri. Supikoira on tehokas lisääntyjä, ja kannat voidaan pitää kurissa ainoastaan tehokkaalla ja jatkuvalla pyynnillä. Pyynnin tavoitteena on mahdollisimman pieni lisääntyvien supikoirien määrä ennen kesän lisääntymiskautta. Kokonaissaalis muodostuu sulan maan ajan loukku- ja pintapyynnin, haaskalta vahtimisen sekä talvi- ja kevätajan luolapyynnin yhteistuloksena.

Pyynnin vaikuttavuuden seuranta

Riistaeläinkantojen seuranta on olennainen osa kestävää metsästystä ja metsästyksen sääntelyä. Kannanseurannalla on paikkansa myös vieraspetojen poistossa, sillä seurannalla voidaan selvittää pyynnin onnistumista ja pyyntipaineen riittävyyttä.

Vieraspetopoiston tavoitteena on pitää supikoirien ja minkkien kannat mahdollisimman alhaisina. Kantojen koon selvittämiseen tarvitaan tilastointia. Tilastoinnista saatava tieto ja pyyntipaineen säätely kulkevat käsi kädessä.

Perinteinen saaliskirjanpito

Saalistilastoinnissa kirjataan ylös kaikki tietyltä rajatulta alueelta, esimerkiksi metsästysseuran mailta saadut supikoira- ja minkkisaaliit. Saaliskirjaukset on hyvä tehdä Oma riista -palvelussa, josta voi tarkastella saalismääriä myös pitkällä aikavälillä. Oma riista on tällä hetkellä ainoa tapa, jolla voidaan luoda tarkkoja tilastoja vieraspetosaaliiden määristä.

Oma riista -logo
Oma riista -palveluun voi kirjata omat saaliit kätevästi myös puhelimella.

Esimerkiksi alueelta A on pyydetty supikoiria 10 vuotta ja jokaiselle vuodelle on tilastoitu saaliiksi noin 30 supikoiraa. Tilastoista voidaan päätellä, ettei alueen pyyntipaine ole riittävä supikoirakantojen alentamiseen: vuosittain pyydetään ainoastaan supikoirien tuottoa.

Seuraavana vuonna alueella tehdään ryhtiliike. Loukkujen määrää lisätään ja alueella käy vierailevia pyytäjiä koiriensa kanssa. Saaliiksi saadaan 62 supikoiraa. Sama toistetaan seuraavanakin vuonna ja saaliiksi saadaan 25 supikoiraa. Myöhempinä vuosina alueen vuosittainen supikoiramäärä on enää 11 supikoiraa, jotka tulevat osittain ympäröiviltä alueilta. Kantoja seuraamalla ja pyyntipainetta lisäämällä alueen supikoirakantoihin on saatu merkittävä alenema.

Saalismääriä seuraamalla pystytään peilaamaan alueen vieraspetokantojen runsautta. Oletusarvoisesti saalista saadaan aina tietyllä pyyntiponnistuksella sitä enemmän mitä runsaammin alueella on vieraspetoja.

Lue lisää

Hajustetta ja riistakameroita – Supikoiraindeksi (metsastajalehti.fi). Julkaistu 14.5.2020

Supikoiraharha (metsastajalehti.fi). Julkaistu 18.3.2020