Siirry sisältöön

SOTKA-vieraspetohanke

Petopyynnillä pesimärauhaa

Suomen riistakeskuksen vetämässä SOTKA-vieraspetohankkeessa (2020–2021) kehitetään tehokkaita keinoja poistaa vieraspetoja luonnosta. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja se jakautuu mantereen- ja saariston osahankkeisiin. Osahankkeissa kehitetään kumpaankin toimintaympäristöön parhaiten soveltuvia pyyntimalleja. Toiminta kohdistetaan arvokkaille linnustoalueille, joissa vieraspedot vaikeuttavat ja estävät lintujen pesintöjä.SOTKA-vieraspetohankkeen logo

Rajat ylittävää pyyntiä

Yhteistyö riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen kanssa on ollut oleellista alusta asti. Tavoitteena on ollut mahdollistaa vieraspetoryhmien liikkuminen metsästysseurojen ’’rajojen yli’’ kattavasti, jotta vieraspetopyynti olisi poistoalueella mahdollisimman tehokasta.

Mantereella toimivat tehopyyntiryhmät

Mantereella kehitetään pyyntimallia, joka perustuu vieraspetopyyntiin erikoistuneisiin pyyntiryhmiin. Hankkeeseen valittiin kolme riistanhoitoyhdistystä, joihin jokaiseen perustettiin vieraspetojen tehopyyntiryhmä. Ryhmät muodostettiin riistanhoitoyhdistyksen alueelta ammattimaiseen toimintaan kykenevistä vieraspetopyytäjistä.

Pyytäjillä on vaadittavaa osaamista ja vieraspetojen poistoon soveltuvia koiria. Ryhmät on koulutettu yhteisiin pyynnissä sovellettaviin toimintatapoihin ja pelisääntöihin. Vieraspetoja pyydetään linnustoalueiden välittömästä läheisyydestä, sekä noin 2 kilometrin säteeltä lintuvesien ympäriltä. Tarkoituksena on pitää vieraspedot poissa vesilintujen pesimäympäristöistä.

Pyyntitoiminta mantereen osahankkeessa saatiin käyntiin syksyllä 2020 ja toiminnasta onkin odotettavissa kokemuksia keväällä 2021.

Saaristossa turvataan arvokkaita lintukohteita

Vieraspetohankkeen saaristo-osiossa ammattimaisesti toimivat pienpetopyytäjät luovat pyyntialuekokonaisuuksia, joille tehdään kartoituspyynnit ja hoitosuunnitelmat alueiden pitämiseksi tyhjinä vieraspedoista. Hoitosuunnitelmien pohjalta saadaan kustannusarvio jatkuvalle pyynnille.

Vieraspetojen poisto keskitetään linnustollisesti arvokkaille saaristokohteille. Pyynnin toteuttamisesta tehdään yhteistyösopimuksia paikallisten metsästysseurojen kanssa. Tärkeä osa hanketta on löytää uusia saaristopyynnin osaajia, joilla on supikoiran ja minkinpyyntiin erikoistuneita koiria. Pyynnin tehostamisessa käytetään apuna myös GPS-pannoitettuja supikoiria.

Hankkeen saaristo-osio tehdään yhteistyössä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry:n (SLHSY) ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön (LRS) kanssa. SLHSY:n toiminta painottuu Varsinais-Suomen saaristoon ja LRS:n toiminta tapahtuu Länsi-Uudenmaan saaristossa.

Vieraspedoista vapaa saaristo -esite (PDF)